Địa điểm:  KCN Khai Quang,  Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc  

Địa điểm:  KCN Bình Xuyên II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Địa điểm:  Diễm Thụy, Phổ Yên, Thái Nguyên

Địa điểm:  KCN Bá Thiện, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc