Hình ảnh thi công thực tế

1 JNTC VINA – Viêt Trì Phú Thọ

Hình ảnh thi công thực tế

Hình ảnh thi công thực tế

Hình ảnh thi công thực tế

Hình ảnh thi công thực tế

Hình ảnh thi công thực tế

Hình ảnh thi công thực tế

2. BHFLEX VINA

Hình ảnh thi công thực tế

Hình ảnh thi công thực tế

Hình ảnh thi công thực tế

Hình ảnh thi công thực tế

Hình ảnh thi công thực tế

3. FOSECA – BAC NINH

Hình ảnh thi công thực tế

Hình ảnh thi công thực tế

Hình ảnh thi công thực tế

Hình ảnh thi công thực tế

4.KMH BAC NINH

Hình ảnh thi công thực tế

Hình ảnh thi công thực tế

Hình ảnh thi công thực tế

Hình ảnh thi công thực tế

Hình ảnh thi công thực tế

5. NEW FLEX

Hình ảnh thi công thực tế

Hình ảnh thi công thực tế