Tổ chức nhân sự

 

STT

 

 

 

Chức vụ

 

 

Số lượng

1 Thạc sỹ 5
2 Kỹ sư 10
3 Cử nhân 10
4 Trung cấp 15
5 Công nhân 80

To Chuc Nha Su