Địa điểm:  KCN Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh

Địa điểm:  KCN Bá Thiện, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Địa điểm:  KCN Bá Thiện, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Địa điểm:  Cầu Yên, Ninh Phong, Ninh Bình